ม.3

ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
เวลา 08.40-9.30 9.30-10.20 10.20-11.10 12.00-12.50 13.00-13.50 13.50-14.40
คาบที่ 1 2 3   5 6
ส23101 ท23101 ค23101 พักรับประทานอาหารกลางวัน ง23103
  ครูธนาพิชญ์ ครูจารุดา ครูกิติยา ครูกฤษณะ
ค23101 ว23101 พ23101  
  ครูกิติยา ครูปานทิพย์ ครูวราวุฒิ  
อ23101 ส23101 ท23101 ส23103  
  ครูอัญญารัตน์ ครูธนาพิชญ์ ครูจารุดา ครูธนาพิชญ์  
พฤ ค23101 ท23101 อ23101 ศ23101  
  ครูกิติยา ครูจารุดา ครูอัญญารัตน์ ครูวุฒิศักดิ์  
ว23101 อ23101 ส23101 ศ23101  
  ครูปานทิพย์ ครูอัญญารัตน์ ครูธนาพิชญ์ ครูกมล  
Comments