ม.2

ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    
เวลา 08.30-09.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
คาบที่ 1 2 3   5 6
ค22101 อ22101 ว22101 พักรับประทานอาหารกลางวัน ศ22101  
  ครูกิติยา ครูอัญญารัตน์ ครูปานทิพย์ ครูกมล  
อ22101 ค22101 ส22101 ศ22101  
  ครูอัญญารัตน์ ครูกิติยา ครูโสพิศ ครูวุฒิศักดิ์  
ส22101 ท22101 ค22101 ว22103
  ครูโสพิศ ครูจันทร์งาม ครูกิติยา ครูรุ่งนภา
พฤ ท22101 ว22101 ส22103  
  ครูจันทร์งาม ครูปานทิพย์ ครูธนาพิชญ์  
ส22101 ท22101 อ22101 พ22101  
  ครูโสพิศ ครูจันทร์งาม ครูอัญญารัตน์ ครูวราวุฒิ  
Comments