คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจินตนา  ทองใจสด

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายรังสรรค์  เดชะปิยะมิตร

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง กรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายโกศล  วงษ์สุนทร

ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตำแหน่ง กรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายชลวิวัฒิน์ โชติพรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการมือถือ -

E-mail address :  -


นางนริศรา  เสือเทศ

ผู้้แทนผู้ปกครอง ตำแหน่ง กรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -


นางนฤมล พึ่งกิจ

 ผู้แทนครู ตำแหน่ง กรรมการ

มือถือ  -

E-mail address :  -นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร

ผู้แทนศิษย์เก่า ตำแหน่ง กรรมการ 

มือถือ -

E-mail address :  -


พระบรรเลง ตปสีโล

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  ตำแหน่ง  กรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -


นายฐิติพงษ์  ตรีศร

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตำแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ

มือถือ -

E-mail address :  thitipoo@hotmail.co.th 

 

Comments