คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจินตนา  ทองใจสด

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายรังสรรค์  เดชะปิยะมิตร

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายโกศล  วงษ์สุนทร

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -

นายดนัย  ศรีสังข์

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -


นายสมัคร  เรือนปัจจะ

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -


ดาบตำรวจเจด็จ  มุ้ยแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -


นางพิสมัย  ชิณวงษ์

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

มือถือ -

E-mail address :  -


นางประนอมศรี  เดชฟุ้ง

ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง

มือถือ -

E-mail address :  -


นางนฤมล พึ่งกิจ

ตำแหน่ง ผู้แทนครู

มือถือ  -

E-mail address :  -นายบัญชา  เนตรยานันท์

ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน

มือถือ -

E-mail address :  -


นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน

ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มือถือ -

E-mail address :  -


นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร

ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า

มือถือ -

E-mail address :  -


พระวัฒนา  ชนาสโภ

ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

มือถือ -

E-mail address :  -


พระครูวาปีพัชราภรณ์

ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

มือถือ -

E-mail address :  -


นายฐิติพงษ์  ตรีศร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและเลขานุการ

มือถือ -

E-mail address :  thitipoo@hotmail.co.th 

 

Comments