หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/1ThkDC2Hmt_gnrzzx2NHOh7eh_t05Is41/view?usp=sharing


https://www.north68.sillapa.net/sm-pbn3/
กรอกข้อมูลเข้าระบบบริหารสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ภายใน 15 ก.ย. 61)
https://sesa.obec.go.th/user/วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


Comments