ผลคะแนนการทำแบบทดสอบ ONET ม3-6- ประกาศให้นักเรียน ม.3 และ ม.ุ6 ทุกคน เข้าทำแบบทดสอบ O-NET ในช่วงปิดภาคเรียน 1/2560
คำชี้แจง ให้ใช้ อีเมลล์โรงเรียน  เช่น 9999@pku.ac.th  ในการเข้าใช้งานระบบเท่านั้น 
  
 รหัสเข้าห้องเรียน tczs22 รหัสเข้าห้องเรียน o856wp

Comments