6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

7. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค

 

6. ผลงานระดับชาติ 

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 – 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

4

1

0

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 – 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

84.5

ทอง

16

1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ

2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง

1. นางกิติยา  ผิวแตง

2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล

2

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

92

ทอง

17

1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน

2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน

3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ

1. นายกมล  ศรีแก้ว

2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

80.82

ทอง

19

1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี

2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค

1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า

2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

4

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

78

เงิน

27

1. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ

2. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต

3. นายธณวัฒน์  หวังวิชา

4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์

5. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก

6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

5

เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

91

ทอง

8

1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร

2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม

1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง

2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

5. สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ทอ

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

34

25

6

9

 

……………………………………………………………..

สรุปตัวแทนระดับชาติ  ภาคเหนือ

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ

2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง

1. นางกิติยา  ผิวแตง

2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล

2

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน

2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน

3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ

1. นายกมล  ศรีแก้ว

2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี

2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค

1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า

2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

4

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต

2. นายธณวัฒน์  หวังวิชา

3. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์

4. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก

5. นางสาวยลลกัลณ์  จันทะเสน

6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

5

เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร

2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม

1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง

2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

รวม

15

10

……………………………………………………………..

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

66

ทองแดง

23

1. เด็กหญิงธนพร  ปรีเดช

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

-1

 

1. นางสาวนพรดา  ฟักนุช

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

3

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

90

ทอง

6

1. เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร

4

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

74

เงิน

11

1. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

5

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

60

ทองแดง

13

1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประโยชน์

1. นางสาวอนุช  มนตรี

6

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

65

ทองแดง

7

1. นางสาวชลิตรา  เจิมทา

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

7

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

70

เงิน

16

1. เด็กหญิงมุกมณี  นาธิราช

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร

8

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

85

ทอง

6

1. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

9

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

-1

 

1. นางสาวลลิตวดี  พรหมรินทร์

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร

10

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

84

ทอง

4

1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

11

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์

2. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม

1. นางสาวจารุดา   เจริญสาร

2. นางสาวอนุช  มนตรี

12

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

87

ทอง

5

1. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง

2. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

2. นางสาวอนุช  มนตรี

13

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

78

เงิน

9

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเนตร

2. นางสาวศิรประภา  บุญใจ

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร

14

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

70

เงิน

12

1. นางสาวอินธิชา  ปานคง

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

38

เข้าร่วม

17

1. เด็กหญิงชลธิชา  คงศิริ

1. นางกิติยา  ผิวแตง

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวปรียาพร  สร้อยพูล

1. นางรจนา  โอภาส

17

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

87

ทอง

4

1. นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง

2. นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้

3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย

1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี

2. นางรจนา  โอภาส

18

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กชายภูธเนศ  พานแก้ว

2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจมังกร

1. นางรจนา  โอภาส

2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล

19

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย

2. นายอนุวัต  อ่อนน้อม

1. นางรจนา  โอภาส

2. นางสาวบุญช่วย  ภักดี

20

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

18

เข้าร่วม

15

1. เด็กหญิงสโรชา  สุนา

1. นางกิติยา  ผิวแตง

21

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

44

เข้าร่วม

9

1. นางสาวศิโรรัตน์  พุทธสอน

1. นางรจนา  โอภาส

22

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ

2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง

1. นางกิติยา  ผิวแตง

2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล

23

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

65

ทองแดง

11

1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ

1. นางรจนา  โอภาส

24

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

30

เข้าร่วม

14

1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หาดธรรม

1. นางกิติยา  ผิวแตง

25

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

31

เข้าร่วม

12

1. นายธีรภัทร์  หลบหลีกพาล

2. นางสาวสุนิษา  คงศิริ

3. นางสาวเพชรอรุณ  กุนอก

1. นางศิริพร   บัวบาน

2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

26

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

78

เงิน

7

1. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์

2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก

3. เด็กหญิงอลิษา   เงินเถื่อน

1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์

2. นางศิริพร  บัวบาน

27

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

87

ทอง

4

1. นางสาวจันจิรา  มีภิปราย

2. นางสาวฉัตรวิไล  ธนพิพัฒน์กูล

3. นางสาวภาวิตา  สีตะระโส

1. นางศิริพร   บัวบาน

2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์

28

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

74

เงิน

6

1. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์

2. นายธนากร  ชูใจ

3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์

1. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ

2. นายสมชาย  ขอกลาง

29

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

78.6

เงิน

5

1. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ

2. นายไพศล  เบ้าเคลือบ

1. นายสมชาย  ขอกลาง

2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ

30

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

79

เงิน

12

1. เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์ศรี

2. เด็กหญิงอนันตญา  ปานพรม

3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส

4. เด็กหญิงอารี  โพธิ์เอี่ยม

5. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง

1. นายชาตรี  พรมบุตร

2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

31

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

82.15

ทอง

9

1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อชัย

1. นายชาตรี  พรมบุตร

32

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

92.1

ทอง

5

1. นางสาวณัฐญา  โพธิ์ศรี

1. นายชาตรี  พรมบุตร

33

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

83.25

ทอง

24

1. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก

2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค

1. นายชาตรี  พรมบุตร

2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง

34

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

77.71

เงิน

12

1. นายธีรภัทร์  จาพร

2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน

1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง

35

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

83.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขจุ่น

2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์

3. เด็กหญิงณัฐนิชา  หมวกผัน

4. เด็กหญิงดวงฤทัย  เณรแขก

5. เด็กหญิงถิรพร  มูลที

6. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น

7. เด็กหญิงรพีพร  พลเดช

8. เด็กหญิงศุภารัตน์  ไชยคำมูล

9. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ

10. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ

1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี

36

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

56

เข้าร่วม

23

1. เด็กชายกีรติ  น่วมโต

2. เด็กชายภูผา  หัสโต

1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา

37

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

69

ทองแดง

14

1. นายจิตรภาณุ  กลิ่นเจริญ

2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก

1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี

2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

38

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3

77

เงิน

9

1. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา

1. นายกมล  ศรีแก้ว

39

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6

91

ทอง

5

1. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น

1. นายกมล  ศรีแก้ว

40

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

78

เงิน

9

1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง

1. นายกมล  ศรีแก้ว

41

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

78

เงิน

6

1. นางสาววิจิตรา  บุญเพ็ชร์

1. นายกมล  ศรีแก้ว

42

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

89

ทอง

4

1. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน

1. นายกมล  ศรีแก้ว

43

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

91

ทอง

5

1. นางสาวอนุสรา  คำพันธ์

1. นายกมล  ศรีแก้ว

44

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

77

เงิน

6

1. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทคาด

1. นายกมล  ศรีแก้ว

45

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น

1. นายกมล  ศรีแก้ว

46

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

92

ทอง

5

1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง

2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง

1. นายกมล  ศรีแก้ว

2. นางสาวศุจินธร   สุพันสร

47

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

60

ทองแดง

12

1. เด็กหญิงปิยเนตร  รัตนโสภณ

1. นายกมล  ศรีแก้ว

48

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

88

ทอง

5

1. นางสาวนพรดา  ฟักนุช

1. นายกมล  ศรีแก้ว

49

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา

2. เด็กชายจักกฤษณ์  ตุ้มโท

3. เด็กหญิงสุมาลี  มั่นปาน

1. นายกมล  ศรีแก้ว

2. นางสาวศุจินธร   สุพันสร

50

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน

2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน

3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ

1. นายกมล  ศรีแก้ว

2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

51

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

-1

 

1. นางสาวนันทิชา  เมินขุนทด

2. นายพงษ์พิชญ์  ร่วมทรัพย์

3. นายภราดร  เลี้ยงสำโรง

4. นายภูมินทร์  ไชยโรจน์

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา

2. นายวราวุฒิ  ดีทำมา

52

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

75

เงิน

9

1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 

53

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

78

เงิน

10

1. เด็กชายวิษณุ  พุฒเถื่อน

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 

54

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

77

เงิน

18

1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 

55

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม

 

1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 

56

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

80

ทอง

7

1. นางสาวสิริวิมล  ดวงประทุม

1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า

57

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

73

เงิน

15

1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 

58

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

76

เงิน

5

1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล

1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

59

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

71.5

เงิน

9

1. นายอมรเทพ  เจริญชัย

1. นางโสภา  ดอนตุ้มไพร

60

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

34

เข้าร่วม

10

1. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

61

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

45

เข้าร่วม

6

1. นางสาวสุดารัตน์  ภู่จักเพชร

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

62

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี

2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค

1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า

2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์

63

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

82

ทอง

6

1. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

64

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

74

เงิน

5

1. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม

2. เด็กหญิงรัชฎากร  บุญมา

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกฤษณะ  สาลีผล

65

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

80.43

ทอง

19

1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม

2. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์

1. นายกฤษณะ  สาลีผล

2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

66

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

83.5

ทอง

9

1. นางสาวชิดชนก  ยอดอ่วม

2. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์

1. นายกฤษณะ  สาลีผล

2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

67

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

75

เงิน

5

1. นายจิตพงษ์  เภตรา

2. นายธเนศ  ปรึกกระโทก

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกมลาศ  งามจิตร

68

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นางสาวฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง

2. นางสาวอริสรา  เชียรดร

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกมลาศ  งามจิตร

69

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ

2. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกมลาศ  งามจิตร

70

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

75

เงิน

6

1. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ

2. เด็กชายสุรเดช  ไชยบุญมา

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกฤษณะ  สาลีผล

71

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวรุ่งรัตน์  ้เคนเพชรแสง

2. นางสาวสุภาพร  สีสมุทร์

1. นายกมลาศ  งามจิตร

2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

72

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

79

เงิน

4

1. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์

2. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกมลาศ  งามจิตร

73

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

76

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวน้ำทิพย์  รทธิพย์

2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ

3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกมลาศ  งามจิตร

74

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวประภัสสร  แก้วรัตน์

2. นางสาวมาฤณี  คันธมาศ

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์

2. นายกฤษณะ  สาลีผล

75

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต

2. นายธณวัฒน์  หวังวิชา

3. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์

4. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก

5. นางสาวยลลกัลณ์  จันทะเสน

6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร

2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

76

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  คำสิงห์

2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์

3. เด็กหญิงสุนิสา  หล้าถลา

1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร

77

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์

2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข

3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์

1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

78

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนขุนทด

2. เด็กหญิงภาวิณี  กรรณลา

3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์

1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง

2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร

79

เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร

2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม

1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง

2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

……………………………………………………………..

4.

……………………………………………………………..

3.ผลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเครื่องกล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

  

 

ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท 
พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท
 

 

                                     นักเรียน

1. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์  นักเรียนชั้น ม.5/1

2. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์ นักเรียนชั้น ม.5/1

3. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

4. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                    ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี

3.นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

 

ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท 

พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท

……………………………………………..

2.  ผลการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

                                   นักเรียน

1. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

2. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

3. นางสาวจันจิรา มีภิปราย  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                  ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี

………………………………………………

1. ผลการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ(กลอนแปด) อินทรวิเชียรฉันท์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 40 

รางวัลชนะเลิศ 

    เด็กหญิงธนัชชา  พระขันธ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูผู้ฝึกสอน

    ครูอนุช มนตรี