6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2558

 

 

สรุปตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.677เงิน201. นางสาวนุชจรี  ชัยฤทธิ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.376เงิน191. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสะอาด
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
3. เด็กหญิงเพชรรี   หมื่นสีทา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.675เงิน161. นางสาวปริวันท์  อุบลศรี
2. นางสาวผกาวรรณ    กำไรงาม
3. นายพีระพัฒน์  แวงวรรณ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.666ทองแดง311. นางสาวธัญญาเรศ  เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
5คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.661.75ทองแดง371. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
6การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.386ทอง91. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สูงแข็ง
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงนิชยานันท์  บุญรอด
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พุทธสอน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
7การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.680ทอง211. นางสาวกฤษณา  จ้อยทองมูล
2. นางสาวณัฐสิมา  ประตาทะยัง
3. นางสาวนฤมล  ชัยแก้ว
4. นางสาวน้ำค้าง  เขียวหวาน
5. นางสาวศศิธร  หมั่นวงศ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
  
 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงกษมา  สำเนียงเพราะ
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
2ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.673.5เงิน41. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
3ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.373.6เงิน101. เด็กหญิงวรรณวิสา  สมบัติวงค์
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
 
4ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.635เข้าร่วม131. นางสาวณัฐธิดา  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.386ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.657.25เข้าร่วม61. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเกษม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงกิตศรา  คำจันทร์
2. นางสาวฐิติมาพร  รัตนทอง
3. นางสาวพัชรินทร์  สายแก้ว
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
8ภาษาไทยพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.673เงิน71. นางสาวนิรชา  ไพศาล
2. นางสาวพรรณทิพย์  รุ่งเผ่าพันธ์
3. นางสาวหัทยา  บุญนุ่ม
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
9ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.382ทอง41. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภู่จักเพชร
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
10ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.691.4ทองชนะเลิศ1. นางสาวปวีณอร  ผ่องคำพันธ์
2. นางสาววิชิดา  รอสูงเนิน
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.38เข้าร่วม91. เด็กชายอนุวัต  อ่อนน้อม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.617เข้าร่วม41. นางสาวอาระยา  ยงจอหอ
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
13คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.373.25เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองเพียร
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  วีระชัย
3. เด็กหญิงหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 
14คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.683ทองชนะเลิศ1. นางสาวปภาวดี  พุฒนอก
2. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
3. นางสาวอารียา  หวะสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
2. นางรจนา  โอภาส
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.324เข้าร่วม41. เด็กชายศตวรรษ  แสงสนธิ์
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.632เข้าร่วม91. นางสาวณัฏฐนิช  แสนนอก
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
17วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.683ทองชนะเลิศ1. นายจักรกรี  เมินดี
2. นายวุฒินันท์  ศิริ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
 
18สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.682.12ทอง81. นางสาวสิริกัลยา  ทองพวง
 
1. นายธกฤตธร  สัมลี
 
19สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.378.49เงิน161. เด็กหญิงชลธิชา  แสงวงค์
2. เด็กชายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรหมบุตร
 
20สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.682ทอง131. นางสาวณีรนุช  ผาละกรรณ์
2. นายนัฐพล  สีอินทร์
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรหมบุตร 
 
21สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.350เข้าร่วม191. เด็กหญิงสุรัสสา  บุญนาวงศ
2. เด็กหญิงอินทิชา  ปานคง
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
22สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.647เข้าร่วม171. นางสาวอรพรรณ  เคนสุข
2. นางสาวเพชราพร  ทำทัน
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวพรนิภา  สุรินทร์คำ
 
23ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
24ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.668ทองแดง41. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
25ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสุรินทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
26ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.668ทองแดง51. นางสาวปาริชาติ  วงษ์ด้วง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
27ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปริยาพร  สร้อยพูล
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
28ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นางสาวนุชจรี  ชัยฤทธิ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
29ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.394ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลสิงห์
2. เด็กหญิงลลิตา  วงษ์ทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
30ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาววัลภา  ช่องจอหอ
2. นางสาววัลยา  อุบลศรี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
31ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.375เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนิชา  บุตรศรี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
32ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.675เงิน81. นายจักกฤษ  พลชะโน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.391ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสะอาด
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
3. เด็กหญิงเพชรี  หมื่นสีทา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวปริวันท์  อุบลศรี
2. นางสาวผกาวรรณ    กำไรงาม
3. นายพีระพัฒน์  แวงวรรณ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
35ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพคนเหมือน Portrait ด้วยดินสอ EE ม.4-ม.676เงิน51. นางสาวเย็นฤดี   บุญพิมพ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
36ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดหุ่นนิ่งสีน้ำ ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกิติยา  อรุณเรือง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
37ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดหุ่นนิ่งสีน้ำ ม.4-ม.682ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดา  นาพะยับ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
38ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.682ทอง41. นายสันติชัย  โนนไทย
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
39ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.388ทอง51. เด็กหญิงนันทิชา  เมินขุนทด
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
40ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.680ทอง81. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
41ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.381ทอง41. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นสา
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
42ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.680ทอง51. นางสาวสิณีนาฏ  ทวีสุข
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
43ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.312.5เข้าร่วม91. เด็กหญิงสุภาวดี  เสนาเงิน
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
44ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.610เข้าร่วม71. นางสาวเก็จมณี  เฉลิมพร
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
45ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
46ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.680.6ทอง51. นางสาวศรัญญา  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวนิด  ใบบัว
 
47ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.338.5เข้าร่วม51. เด็กหญิงประภัสสร  แ้ก้วรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
48ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.368ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายทินกร  กรายทอง
2. เด็กหญิงสุภัทรศร  สถาบรรณ
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
49ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.673เงิน61. นางสาวธนพร  วงษ์ดวง
2. นางสาวนิศาชล  พรรณทรัพย์
 
1. นางสาวนิด  ใบบัว
 
50กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.366ทองแดง121. เด็กหญิงณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
2. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายอมรเทพ  เจริญชัย
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
51กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน Cross word ม.1-ม.365ทองแดง81. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์วงค์
2. เด็กชายชยางกูร  ภัยฉกรรจ์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
2. นางสาวนิด  ใบบัว
 
52กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน Cross word ม.4-ม.676เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายสุรัชัย  กดสาพรมมา
2. นายเรวัตร  เภาหงษ์ทอง
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
53กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน A Math ม.1-ม.374เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงณัฐยาน์  คำแก้ว
2. เด็กชายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 
54กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน A Math ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายจักรพล  จาพร
2. นายสมรักษ์  อยู่ยงสินธุ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
2. นางกิติยา  ผิวแตง
 
55กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.60เข้าร่วม 1. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 
56คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.368ทองแดง61. เด็กหญิงมาฤณี  คันธมาศ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  งามเลิศ
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายภานุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.377เงิน41. เด็กชายธนพล  ชะฎา
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  บุญสูตร
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
59คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวธัญญาเรศ  เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
60คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุพัตรา  เพชรบังเกิด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญนาวงศ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
61คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.640เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ทองดี
2. นางสาวเกษณีย์  มุ่งงาม
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
62คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.696ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
63หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายธรรมรัตน์  กองทอง
2. นายสายนที  กำเนิดกลาง
3. นายอรัญญู  ทำนานอก
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
 
64การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.386ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายกฤษฎา  บัวโฮง
2. เด็กชายชรินทร์  ชะฎา
3. เด็กชายชาลชล  คงประโอฐน์
 
1. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
2. นายกมล  ศรีแก้ว
 
65การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลดา  สูงแข็ง
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงนิชยานันท์  บุญรอด
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุทธสอน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
66การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวกฤษณา  จ้อยทองมูล
2. นางสาวณัฐสิมา  ประตาทะยัง
3. นางสาวนฤมล  ชัยแก้ว
4. นางสาวน้ำค้าง  เขียวหวาน
5. นางสาวศศิธร  หมั่นวงศ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
67การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายธณวัฒน์  หวังวิชา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาโพธิ์
3. เด็กหญิงสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *