ผู้บริหาร

นางอรทัย อินการทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
นางสาวนพชรัตน์  จิโรจวิรัตน์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ครูปริญญา ขวัญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูปานทิพย์ ศรีสังข์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ครูณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ครูเชษฐา สุรโคต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูกมล ศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ครูนฤมล พึ่งกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ