นางอรทัย อินการทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ครูปริญญา ขวัญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูนฤมล พึ่งกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูเชษฐา สุรโคต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูกมล ศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ครูปานทิพย์ ศรีสังข์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ