ผู้บริหาร


โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ครูปริญญา ขวัญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ครูเชษฐา สุรโคต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูกมล ศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ครูนฤมล พึ่งกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ