ครูและบุคลากร

ครูนฤมล พึ่งกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูกิติยา ผิวแตง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูรจนา โอภาส
ครูบุญช่วย ภักดี
ครูโสภา ดอนตุ้มไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ครูอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
ครูสุเมธ ภู่ยาฟ้า
นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูวราวุฒิ ดีทำมา
ครูปริญญา ขวัญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ครูจันทร์งาม ขวัญเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูโสพิศ ปิ่นป้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูกมล ศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
นายกฤษณะ สาลีผล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา สอนวิชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายทองสุข ราวีศรี
ช่างสี
นางรจนา ราวีศรี
พนักงานงานทำความสะอาด